Privacyverklaring

Research Data Nederland (RDNL) vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens RDNL verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

Over RDNL
RDNL is een samenwerkingsverband van 4TU.ResearchData, Data Archiving and Networked Services (DANS), SURF en Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL). Deze nationale coalitie van data service providers en expertisenetwerken heeft als missie het bevorderen van de implementatie en de duurzaamheid van FAIR onderzoeksdata in Nederland.

Privacybeleid
RDNL wil dat eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. De partners in RDNL delen samen deze verantwoordelijkheid. Iedere RDNL-partner verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Verwerkte persoonsgegevens
RDNL verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd. Voor de doelen van RDNL worden doorgaans de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, organisatienaam en telefoonnummer.

Doeleinden
Afhankelijk van uw deelname, verwerkt RDNL uw persoonsgegevens voor het verzorgen van cursussen en voor het organiseren van evenementen. Daarnaast worden uw gegevens verwerkt om met u te kunnen communiceren via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Grondslag
RDNL verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien er sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden uw gegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft;
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten;
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen;
 • het een taak van algemeen belang betreft;
 • RDNL er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien RDNL persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
RDNL beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. De RDNL-website is onder meer beveiligd door middel van Secure Sockets Layer (SSL)-encryptie bij het verzamelen of overdragen van gevoelige informatie. SSL-codering is ontworpen om de informatie onleesbaar te maken voor ongeautoriseerde personen. Deze beveiligingsmaatregel wordt ingeschakeld wanneer u de ongebroken sleutel of het gesloten slotsymbool onderaan uw browservenster ziet of naast de URL van de website in de adresbalk.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is, zal RDNL conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden
RDNL verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiervoor een wettelijke verplichting of grondslag, zoals bedoeld in artikel 6 AVG, aanwezig is. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. RDNL adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten
U kunt een verzoek bij RDNL indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door RDNL, zoekt RDNL graag samen met u naar een oplossing. Wanneer dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
RDNL kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van RDNL worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit vloeiende privacyregels. 

Cookies
RDNL maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Contactgegevens
Research Data Nederland
info@researchdata.nl
researchdata.nl

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden opĀ 1 februari 2023.